Pracownia Inżynieryjna

 • Pomiary sytuacyjno – wysokościowe

 • Sporządzanie map do celów projektowych

 • Opracowanie mapy zasadniczej

 • Pomiar objętości mas ziemnych

 • Pomiary realizacyjne i geodezyjna obsługa inwestycji

 • Tyczenie budynków i budowli

 • Tyczenie sieci uzbrojenia terenu

 • Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu

 • Opracowanie projektów, zakładanie i modernizacja osnów geodezyjnych

 • Pomiary GPS RTK do różnych celów

 • Zakładanie i aktualizacja baz danych BDOT500

 • Zakładanie i aktualizacja baz danych GESUT

Pracownia Katastru

 • Zakładanie i modernizacja ewidencji gruntów i budynków

 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
 • Podziały nieruchomości rolnych i leśnych

 • Rozgraniczenia nieruchomości

 • Wznawianie znaków granicznych/ wyznaczanie punktów granicznych

 • Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych

 • Ustalanie linii brzegu/pomiar sytuacyjny linii brzegu

 • Realizacja kontroli na miejscu metodą FOTO i IT na potrzeby ARiMR

 • Wycena nieruchomości

Pracownia Bazy Danych Obiektów Topograficznych

 • Tworzenie i opracowanie baz danych obiektów topograficznych

 • Opracowanie ortofotomap

 • Opracowanie map tematycznych w tym sozologicznych i hydrograficznych

 • Opracowanie V-Map

 • Opracowania fotogrametryczne i teledetekcyjne

 • Numeryczne modele terenu

Pracownia Planowania Przestrzennego

 • Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • Prognozy oddziaływania na środowisko

 • Opracowania ekofizjograficzne

 • Dokumentacja związana z warunkami zabudowy i lokalizacją inwestycji celu publicznego

 • Prognozy skutków finansowych opracowania mpzp

 • Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

 • Badanie potencjału gmin oraz określenie kierunków ich rozwoju

 • Analizy oraz opracowania studialne i koncepcyjne z zakresu planowania przestrzennego

 • Analizy z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej

 • Doradztwo w zakresie planowania przestrzennego

Cyfryzacja materiałów PZGiK – i nie tylko

 • Konwersja materiałów analogowych do formy cyfrowej

 • Analiza materiałów podlegających cyfryzacji w zakresie ich przydatności, kompletności oraz naprawy

 • Tworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów cyfrowych w bazach danych

 • Przypisywanie odpowiednich metadanych zgodnych z wytycznymi klienta

 • Indeksacja i zasilanie systemów dokumentacją