Pracownia Planowania Przestrzennego

Pracownia Planowania Przestrzennego
 • Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • Prognozy oddziaływania na środowisko

 • Opracowania ekofizjograficzne

 • Dokumentacja związana z warunkami zabudowy i lokalizacją inwestycji celu publicznego

 • Prognozy skutków finansowych opracowania mpzp

 • Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

 • Badanie potencjału gmin oraz określenie kierunków ich rozwoju

 • Analizy oraz opracowania studialne i koncepcyjne z zakresu planowania przestrzennego

 • Analizy z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej

 • Doradztwo w zakresie planowania przestrzennego