Pracownia Planowania Przestrzennego

 • Hem
 • Pracownia Planowania Przestrzennego
Pracownia Planowania Przestrzennego
 • Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • Dokumentacja związana z warunkami zabudowy i lokalizacją inwestycji celu publicznego

 • Koncepcje zagospodarowania terenu

 • Analiza zmian zagospodarowania przestrzennego

 • Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • Opracowania ekofizjograficzne

 • Prognozy oddziaływania na środowisko

 • Analiza terenów gminy

 • Badanie potencjału gmin oraz określenie kierunków ich rozwoju