Pracownia Inżynieryjna

  • Hem
  • Pracownia Inżynieryjna
Pracownia Inżynieryjna

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe

• Sporządzanie map do celów projektowych

• Opracowanie mapy zasadniczej i sytuacyjno – wysokościowej

• Pomiar objętości mas ziemnych

Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz geodezyjna obsługa inwestycji

• Tyczenie budynków i budowli

• Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków i budowli

• Tyczenie sieci uzbrojenia terenu

• Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne sieci infrastruktury technicznej i technicznego uzbrojenia terenu

Opracowania geodezyjne związane z nieruchomościami oraz ewidencją gruntów

• Podziały nieruchomości

• Rozgraniczenia nieruchomości

• Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych

• Wznawianie znaków granicznych

• Ustalenia granic działek ewidencyjnych

Prace związane z gleboznawczą klasyfikacja gruntów

Realizacja pomiarów z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (DRONÓW)

• Precyzyjne podkłady rastrowe pod mapy sytuacyjno-wysokościowe

• Ortofotomapy wysokiej rozdzielczości

• Numeryczne modele pokrycia terenu

  • Aktualizacja, pomiar, weryfikacja, w tym stanu robót